Meyer, Ron
Prof.dr. Ron Meyer Hoogleraar Strategisch Leiderschap Tias School for Business & Society, Tilburg Universiteit & Antwerp Management School, Universiteit van Antwerpen

Model #30 is gepubliceerd op Ron Meyer’s eigen website, Center for Strategic Leadership

 

Links

Lencioni

Team Building Cycle

Hoe kan ik de effectiviteit van mijn team versterken?

Groepen werken regelmatig samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Waar mensen voor een korte periode samenwerken om een specifieke doelstelling te realiseren, spreekt men van een coalitie. Waar de samenwerking op basis van een gezamenlijke agenda structureel over een langere periode plaatsvindt is sprake van een team. In een coalitie prevaleert het individueel belang, terwijl in een team het gezamenlijke belang domineert.

 

Team building is het proces waarbij het vermogen van een team om effectief te presteren wordt versterkt. Dit kan een opwaartse spiraal van toenemende hechtheid en productiviteit zijn, maar ook afglijden in een neerwaartse spiraal van groeiende afstand en disfunctionaliteit.

Conceptueel model

De Team Building Cycle geeft het proces weer, waarbij vier teamkarakteristieken elkaar steeds wederzijds versterken. ‘Boven de waterlijn’ is het zichtbaar hoe teamleden met elkaar communiceren, wat de onderlinge interacties weer verder kunnen verbeteren. Vervolgens beïnvloeden deze tastbare processen de teamgeest ‘onder de oppervlakte’, wat op zijn beurt weer impact heeft op hoe ieder persoon denkt en voelt over de anderen en het team. Deze attitude komt weer bovendrijven door beïnvloeding van de communicatie. In iedere hoek van het model worden voorbeelden gegeven van activiteiten die kunnen bijdragen aan verbetering van de vier hoofdelementen in de teamopbouw-cyclus.

Team Building Cycle

De Kernelementen

De vier teamkarakteristieken die opgebouwd kunnen worden zijn de volgende: 

 1. Team Communication.
  Het hebben van open, helder en eerlijke communicatie tussen teamleden is doorslaggevend voor gezamenlijke effectiviteit. Alle belangrijke onderwerpen moeten bespreekbaar zijn (de
  wat van communicatie), op een constructieve en tijdige wijze (de hoe van communicatie), zodat de ontvanger begrijpt wat bedoeld wordt (de wie van communicatie). Verbeteringen kunnen gevonden worden in beter luisteren, meer gedisciplineerde dialoog (zie model 29), het ontwikkelen van een feedbackcultuur, het aankaarten van ongemakkelijke issues en het versterken van beïnvloedingsvaardigheden. 

 2. Team Processes.
  Teamleden moeten ook effectief en efficiënt samenwerken. Hiertoe moeten ze taken en verantwoordelijkheden onderling verdelen (arbeidsdeling) en tegelijker-tijd hun activiteiten wederzijds afstemmen (arbeidscoördinatie). Vooral deze afstemming is uitdagend, maar kan verbeterd worden door het ontwikkelen van gestroomlijndere vergaderprocedures, het verhelderen van besluitvormingsprocessen, het aanscherpen van het probleemoplossend vermogen en het gedisciplineerder aanwenden van afgesproken conflicthanteringsmethoden.

 3. Team Spirit.
  Hoe teamleden communiceren en handelen zal een sterke invloed uitoefenen op de sfeer binnen het team en de mate van gehechtheid. Als individuen zich psychologisch veilig voelen met elkaar, en zich gewaardeerd voelen door elkaar, kunnen er diepe connecties en een besef van verbondenheid ontstaan. Deze
  esprit de corps is cruciaal om hen voor elkaar te laten vechten (het gezamenlijk belang eerst), in plaats van tegen elkaar (het eigen belang eerst). Verbetering kan door meer aandacht te besteden aan wederzijds vertrouwen en meer nadruk op commitment, gemeenschapszin en elkaar ondersteunen.

 4. Team Mindset.
  Hoe mensen de teamgeest ervaren zal vervolgens veel impact hebben op hoe ze denken en voelen over hun eigen teamlidmaatschap. Waar ze zich sterk verbonden voelen met andere teamleden (
  persoonlijke connectie), zullen ze zich meer ontvankelijk, respectvol en vergevingsgezind opstellen. Het aanmoedigen van openheid en waardering voor diversiteit kan dit verder versterken. Waar leden zich ook sterk verbonden voelen met het idee van het team (teamidentificatie), zullen ze sneller vanuit een teamperspectief redeneren. Het stimuleren van eigenaarschap en gezamenlijk doelen kan hierbij helpen.

De belangrijkste inzichten

 • Niet iedere groep is een team. De label team wordt vaak losjes geplakt op ieder groep samenwerkende mensen. Maar zelfs veel ‘managementteams’ zijn geen teams, maar coalities, omdat het gezamenlijk belang niet prevaleert boven het eigen belang.
 • Team building is een cyclus, niet een piramide. Het populaire piramidemodel van Lencioni (2002) suggereert dat teamontwikkeling een lineair proces is, startend met het versterken van vertrouwen en eindigend in focus op resultaten. Dit is simplistisch. Team building is een voortdurende cyclus, met vier wederzijds versterkende kernelementen.
 • Team building gebeurt boven en onder de oppervlakte. Sommige teamkarakteristieken zijn van buiten zichtbaar, zoals hoe teamleden luisteren en praten met elkaar (team-communicatie) en hoe ze handelen en reageren op elkaar (teamprocessen). Andere karakteristieken zijn onder de oppervlakte en daardoor niet zichtbaar, zoals hoe teamleden verbinden en hechten (teamgeest) en hoe ze denken en voelen (teammentaliteit). 
 • Team building is uitdagend. Het bouwen van een effectieve team vereist actie op alle vier fronten, ieder met meerdere ontwikkelmogelijkheden. Geen vijf stappen naar success. 
 • De cyclus kan opwaarts, maar ook neerwaarts gaan. Teamontwikkeling vraagt het continue doorlopen van de cyclus, waardoor er een opwaartse spiraal ontstaat (virtuous cycle). Maar slechte communicatie en ineffectieve processen kunnen de teamgeest en -mentaliteit ondermijnen, wat een neerwaartse spiraal (vicious cycle) in gang kan zetten.