Deming, W. Edwards
Dr. Wiliam Edwards Deming (1900-1993) Amerikaans ingenieur, statisticus, hoogleraar (NY) auteur en managementconsultant.

Bronnen

Deming, W.E. (1993) The New Economics for Industry, Government, and Education.

Deming, W. Edwards (1982). Quality, Productivity, and Competitive Position MIT, Center for Advanced Engineering Study

Deming, W. Edwards (1966, 1950) Some Theory of Sampling.

 

Meer informatie

Kennisupdate Procesmanagement

Kennisupdate Kwaliteit en lean thinking

Leergang Lean Black Belt 

 

Kwaliteitscirkel (PDCA-cyclus)

De Demingcirkel is gebaseerd op de veronderstelling dat aan de basis van elk proces een regelkring ligt waarin permanent bewaakt wordt of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt wordt.

De Deming-cirkel is in de jaren vijftig ontwikkeld door), een Amerikaanse kwaliteitskundige en vooruitstrevend met statistische procescontrole. Zijn invloed in Japan was heel groot en werd gewaardeerd met de Deming Award.

 

Dr. W. Edwards Deming (1900-1993) heeft zijn methodiek gebaseerd op de verbetercirkel van zijn leermeester, de natuurkundige Walter A. Shewhart (1891-1967). Deming crediteerde een werk van Shewhart uit 1939 voor diens Plan-Do-Study-Act (PDSA)-cyclus, waarin het idee van deductief en inductief leren is ingebouwd in de leer- en verbeteringscyclus

 

Zelf sprak Deming altijd van de ‘Shewhart-circle, PDSA-cycle of Shewart’s Cycle for Continuous Learning and Improvement genoemd. De kwaliteitscirkel staat overigens in de traditie van Francis Bacon’s (1561-1626) hypothese – experiment – evaluatie.

 

De enige verandering die Deming later heeft doorgevoerd is de term ‘Study’ van Shewhart te vervangen door de term ‘Check’ omdat dit beter aansluit bij de bedoeling van die stap. Zo ontstond de PDCA-cyclus. Het is een belangrijk onderdeel van procesmanagement, lean manufacturing en six sigma.

 

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. Het consequent en adequaat uitvoeren van de vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit, van producten, diensten, processen en de organisatie als geheel. Het cyclische karakter borgt de kwaliteitsverbetering, het behoud focus op kwaliteit en stimuleert het leren en ontwikkelen van alle betrokkenen.

De vier fasen in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

Plan
Ontwerp een beleidsplan of proces, borg daarin meetbare doelstellingen, en werk de (verbeter)aanpak uit (mate van detaillering, fasering en planning hangen af van de voorspelbaarheid van de context).

Do
Voer het plan uit, eventueel gefaseerd, door eerst te experimenteren in een proef- of testomgeving. Monitor de resultaten.

Check
Controleer met de resultaten of het proces is verbeterd cq het beleid effectief is uitgevoerd. Vergelijk de resultaten met de oorspronkelijke situatie en vastgestelde doelstellingen.

Act
Duid de verschillen, doorgrond de oorzaken en werk aanpassingen uit als input voor een verbeterde planning. ACTualiseer!

 

De PDCA-cyclus werkt op alle niveaus: van de strategieplanning op organisatieniveau, tot op de  werkwijzen van individuele professionals. De handelingen van medewerkers zijn deelprocessen van het hoger gelegen processen.

In de praktijk blijkt vaak dat de kringloop niet wordt gesloten, dus alleen Plan en Do, waardoor wel inspanning wordt geleverd, maar geen resultaatverbinding wordt aangegaan. Zo wordt niet geleerd en voortgebouwd op opgedane ervaring.

 

Kwaliteitsmanagement
De PDCA-cyclus stelt een organisatie in staat om verbeteringsinitiatieven op een gedisciplineerde manier te managen en verbeteringen te borgen. Het model wordt gebruikt om het proces van voortdurende verbetering te structureren en disciplineren. Visueel voorgesteld lijkt het verbeteringsproces alsof we het PDCA-wiel de heuvel op duwen.

De volgende begrippen – onderdeel van kwaliteitsbeleid – spelen hierbij een rol:

  • Kwaliteitsbeheersing: het consequent toepassen van de PDCA-verbetercyclus.
  • Kwaliteitsverbetering: effect van het toepassen van de verbetercyclus.
  • Kwaliteitsborging: Voorgesteld als de ‘wig’ onder het wiel – beleid gericht op het gedrag van betrokkenen, hun werkwijzen en instituties (afspraken en procedures) die voorkomen dat het kwaliteitsniveau terugvalt.
  • Prijs/Kwaliteitsverhouding: de hellingshoek, de verhouding tussen de kwaliteitsdoelstellingen (ambitie) en de inspanningen, waaronder de tijd.

De heuvel staat symbool voor een steeds betere kwaliteit, ofwel de organisatie kan steeds beter voldoen aan steeds toenemende verwachtingen. Door de Deming-cirkel steeds maar weer te doorlopen, wordt de kwaliteitsheuvel beklommen.

 

De PDCA-Cirkel in breder perspectief
Deming heeft een uitgesproken visie op de rol van het management en een gemotiveerde, actief aan kwaliteit meewerkende ‘werkvloer’:

 

‘Kwaliteit is een zaak van iedereen,
maar het management moet er richting aan geven.’