Marrewijk, Marcel van
Drs. Marcel van Marrewijk Lector Moderne Bedrijfskunde en bestuurslid bij SDO Hogeschool.

Vuca-matrix (of Cubrix Complexiteitsmatrix)

De mate van complexiteit

Complexiteit is moeilijk waar te nemen en wordt dikwijls onderschat. Je hebt daar bewustzijn en aandacht voor nodig anders neem je het niet eens waar!

Een onderschatting van de complexiteit van een (externe) uitdaging kan een bedrijf lelijk dwarszitten. De contingentieschool stelt zelfs dat de interne organisatie op de complexiteit van de omgeving moet worden afgestemd, qua structuur, qua strategie, qua leiderschapsstijl et cetera. Dit maakt het van groot belang om er toch een adequate indruk van te krijgen. In concrete cijfers uitdrukken zal niet lukken, maar een kwalitatieve benadering is mogelijk aan de hand van de complexiteitsmatrix.

VUCA

VUCA is een acroniem van Volatile, Uncertain, Complex en Ambigeous, vier karakteristieken waarmee de moderne wereld tegenwoordig wordt getypeerd, de ‘vuca-wereld’. Het is voor het eerst gebruikt in 1987, het is gangbaar vanaf 2002, en gebaseerd op de leiderschapstheorieën van o.m. Warren Bennis.

 

Van origine betekent Vuca, of Nederlands Voca:

V =       Volatiliteit: de aard en dynamiek van verandering, en de aard en snelheid van

 veranderingskrachten en veranderingskatalysatoren.

U =      Onzekerheid: het gebrek aan voorspelbaarheid, de kans op verrassing en de mate
van bewustzijn en begrip van problemen en gebeurtenissen.

C =       Complexiteit: het veelvoud van krachten, de verwarring van problemen, het
ontbreken van lineaire oorzaak-en-gevolgketen en verwarring die de organisatie omringt.

A =       Ambiguïteit: de wazige werkelijkheid, de kans op het verkeerd inschatten van trends
en gebeurtenissen en de gemengde betekenissen van voorwaarden; de verwarring van oorzaak en gevolg.

 

Een punt van kritiek op zowel Snowdon’s Cynefin model als het acroniem van VUCA is de positie van complexiteit. Het begrip complexiteit is niet gelijkwaardig aan de andere begrippen.

In de queeste ‘complexiteit’ te duiden kun je niet VUCA gebruiken, maar wel als je Complexity vervangt met Connected, dan blijft het acroniem en de betekenis intact en je hebt vier facetten waarmee je complexiteit kunt duiden.

 

Bij ‘eenvoudig’ is feitelijk sprake van een geringe complexiteit, pas als de mate van complexiteit toeneemt verandert de context, en is ander gedrag, een andere werkwijze et cetera nodig.
Het overkoepelende kenmerk van zowel het Cynefin model als van VUCA is dus ‘complexiteit’, en de mate waarin kenmerkt een context.

 

Het Nederlandse VOCA betekent Volatiel (bewegelijk, dynamisch), Onzeker (onvoorspelbaar), Connected (verbonden, gerelateerd) en Ambigue (meerduidig).

 

Volatile (volatiel)
Vluchtigheid (Volatility) verwijst naar dynamiek, turbulentie en bewegelijkheid, met name de snelheid en het exponentiële tempo van verandering in een industrie, markt of de wereld in het algemeen.
Indicaties zijn het tempo van technologische innovaties en de verspreiding en toepassing daarvan; fluctuaties in de vraag en de steeds korter wordende ‘time-to-market’. Hoe vluchtiger de wereld, hoe meer en sneller dingen veranderen, des te complexer het wordt.  

Uncertain (onzeker)
Onzekerheid (Uncertainty) verwijst naar de mate waarin we de toekomst met vertrouwen kunnen voorspellen. Een deel van de onzekerheid wordt geassocieerd met het onvermogen van mensen om te begrijpen wat er aan de hand is. Onzekerheid is echter ook een objectieve eigenschap van een omgeving. Een omgeving is onzeker als hij geen enkele voorspelling toestaat, ook niet op statistische basis. De mate van onzekerheid is gerelateerd aan de onvoorspelbaarheid waardoor systemen complexer worden.

Connectivity
Naar mate meer zaken gerelateerd – connected – zijn, van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden door diverse relaties tot één systeem, des te complexer het geheel. Een hoge mate van connectivity maakt het onmogelijk om de omgeving volledig te analyseren en tot rationele conclusies te komen.

Ambiguous
Ambiguïteit (Ambiguity) verwijst naar een gebrek aan duidelijkheid over hoe iets moet worden geïnterpreteerd. Een situatie is dubbelzinnig en meerduidig, bijvoorbeeld wanneer informatie onvolledig is, zich tegenspreekt of te onnauwkeurig is om duidelijke conclusies te trekken. Meer in het algemeen verwijst het naar wazigheid en vaagheid in ideeën en terminologie. Hoe meer ambigu de wereld, hoe moeilijker het is om te interpreteren.

Cubrix Complexiteitsmatrix

Door alle relevante ontwikkelingen, bewegingen, en patronen in de externe omgeving te duiden aan de hand van de vier bovengenoemde kenmerken ontstaat een beeld van de mate van complexiteit. Je kunt de vuca-kenmerken inschatten op het continuüm van stabiel/voorspelbaar/simpel/helder tot vluchtig/onvoorspelbaar/ingewikkeld/vaag, bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10. Zo kun je subjectieve waarnemingen enigszins objectiveren.

De onderstaande matrix kan helpen bij het duiden van de complexiteit van de omgeving.

 

 

Een en ander bracht de volgende matrix tot stand waarmee men complexiteiten beter kunt duiden.

 

Lineair

Multiplistic (Meervoudig)

Affliative

Ambigeous

(Meerduidig)

 

Volatiliteit

Stabiel

Beweging

Veranderlijk


Chaotisch

 

Onzekerheid

Voorspelbaar

Toenemende onzekerheid

 

Grote Onzekerheid

Onvoorspelbaar

Connectiviteit

Simpel

Clustervorming

Verbindend

Ingewikkelde
Systemische
samenhang

 

Ambiguïteit

Eenduidig

Ingewikkeld

Sociaal constructief

Meerduidig


Niveau van complexiteit:

Niet-complex

(1-3)

 Productief complex

(4-5)

 Sociaal complex

(6-8)


Dynamisch complex

(9-10)

 

 

De gehanteerde kleuren komen uiteraard overeen met de waardesystemen van spiral dynamics en de organisatietypen van de Cubrix.